Herné pravidlá

interliga_smoleniceHERNÉ PRAVIDLÁ

 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
  1. Organizátorom súťaže (ďalej len organizátor) je: OŠK Smolenice, Zámocká 359/14, 91904 Smolenice
  2. Pravidlá Interligy Smolenice (ďalej len Interliga) vypracováva a schvaľuje organizátor.
  3. Organizátor vypracuje termínovník zápasov, rozpis rozhodcov pre jednotlivé stretnutia a vedie potrebnú agendu počas celého ročníka súťaže.
  4. Organizátor má právo udeľovať tresty a pokuty, disponovať s financiami a pred začiatkom každého ročníka novelizovať pravidlá.
  5. Organizátor zabezpečí spôsobilú hraciu plochu, lopty, šatne a pre tímy v prípade potreby rozlišovačky, občerstvenie (čaj) a bufet.
  6. Organizátor môže o pomoc a spoluprácu požiadať aj členov jednotlivých tímov.
  7. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých účastníkov Interligy, t. j. hráčov, rozhodcov a členov organizačného výboru.
 1. HRACIA PLOCHA
  1. Hracia plocha je vymedzené mantinelmi.
  2. Súčasťou ihriska sú futbalové bránky.
  3. Vyznačené je pokutové územie, v ktorom môže brankár loptu chytať do rúk.
 1. HRACIA DOBA
  1. Hrá sa 2×25 minút hrubého času s krátkou polčasovou prestávkou potrebnou na výmenu strán v trvaní max. 5 minút.
  2. Čakacia doba je 5 minút od času stanoveného v rozpise stretnutia. V prípade, že tím čakaciu dobu prekročí, je pokutovaný podľa Sadzobníka pokút súťaže a zápas je skontumovaný v jeho neprospech v pomere 3:0.
 1. LOPTA
  1. Lopty zabezpečuje organizátor.
  2. K dispozícii na každé stretnutie sú minimálne dve lopty, v prípade zakopnutia lopty sú náhradníci tímu, ktorý sa jej dotkol ako posledný, povinný vrátiť loptu na ihrisko.
 1. ROZHODCA

5.1. Nasadenie rozhodcov

 1. Na úvodné hracie kolo zabezpečí rozhodcov na zápasy organizátor.
 2. Od druhého hracieho kola rozhodujú zápasy zástupcovia z tímov, ktoré nie sú aktérmi daného stretnutia.
 3. To, ktorý tím je na stretnutie povinný delegovať rozhodcu, uvedie organizátor v predstihu v rozpise zápasov Interligy.
 4. V prípade, že tím nezabezpečí rozhodcu, je pokutovaný podľa Sadzobníka pokút Interligy.
 5. Dôležité zápasy môže rozhodovať aj neutrálny rozhodca, rozhodnutie o jeho nasadení je v právomoci organizátora.

5.2. Povinnosti rozhodcu

 1. Rozhodca pred stretnutím v spolupráci s kapitánmi oboch tímov vyhotoví zápis, v ktorom uvedie mená hráčov, ktorí do stretnutia zasiahnu. Kapitáni oboch tímov potvrdia súhlas so zápisom pred začiatkom stretnutia svojim podpisom.
 2. Rozhodca počas stretnutia meria čas a eviduje v zápise strelcov gólov a potrestaných hráčov, v prípade nešportového správania, či inzultácie uvedie v zápise podrobnosti k danej skutočnosti.
 3. Po skončení stretnutia dáva zápis k nahliadnutiu kapitánom oboch tímov, ktorí potvrdia svoj súhlas podpisom.
 4. Kapitáni tímov majú právo uviesť do zápisu prípadné pripomienky, či námietky

5.3. Právomoci rozhodcu

 1. Úlohou rozhodcu je dohliadať na dodržovania pravidiel.
 2. Rozhodca nepripustí do hry zjavne podnapitého hráča. Oznámi to kapitánovi príslušného tímu a ten je povinný to rešpektovať a zjednať nápravu.
 3. Napomenutie hráča signalizuje rozhodca žltou kartou, vylúčenie hráča červenou kartou. Rozhodca môže udeliť červenú, alebo žltú kartu aj hráčom na striedačke.
 4. Rozhodca môže ukončiť zápas pri opakovanom nešportovom správaní.
 5. V prípade inzultácie rozhodcu, hráča, či organizátora, je rozhodca povinný zápas okamžite ukončiť.
 6. Rozhodca môže prerušiť, resp. odložiť zápas v prípade búrky, zlej viditeľnosti, vážneho zranenia hráča, poruchy osvetlenia, alebo pri situácii, kedy nie je dispozícii ani jedna lopta – v takých situáciách sa čas zastavuje.
 7. Rozhodca gól neuzná, ak sa dostane priamo do súperovej bránky z nepriameho voľného kopu. V tomto prípade je nariadený kop od bránky.
 8. Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prípade, že hráč prihrá loptu svojmu brankárovi nohou pod kolenom, alebo z vhadzovania a brankár sa dotkne lopty rukou, tzv. pravidlo o malej domov.
 9. Ak rozhodca preruší zápas pri nepriaznivom počasí, pokiaľ je to možné, zápas sa dohrá. Ak sa už ďalej hrať nedá, výsledok zostáva v platnosti a zostávajúci čas sa dohrá v náhradnom termíne.
 1. HRÁČI

6.1. Súpiska

 1. Súpisku s minimálne šiestimi hráčmi a maximálne pätnástimi je tím povinný dodať organizátorovi najneskôr týždeň pred začiatkom prvého kola Interligy.
 2. Súpisku je možné dopĺňať do tretieho hracieho kola vrátane, po ňom už pridávanie hráčov na súpisku nie je možné.
 3. Hráč, o ktorého pridanie na súpisku nebolo požiadané minimálne 48 hodín pred stretnutím (mailom, osobne), nemá právo v danom stretnutí nastúpiť.
 4. Do stretnutia môžu zasiahnuť len hráči, ktorí sú na súpiske daného tímu a zároveň sú uvedení v zápise o stretnutí.
 5. V prípade, že nastúpi hráč, ktorý sa nenachádza na súpiske, zápas je kontumovaný výsledkom 3:0 v neprospech tímu, ktorý pravidlo porušil.

6.2. Počet hráčov

 1. Hrá sa systémom 4+1. Počet náhradníkov je obmedzený len počtom hráčov na súpiske, ktorých môže byť maximálne 15.
 2. Minimálny počet hráčov k zahájeniu stretnutia je 3+1.
 3. V prípade, že klesne počet hráčov na 3 (2+1), je stretnutie predčasne ukončené.

6.3. Striedanie hráčov

 1. Striedanie hráčov prebieha hokejovým spôsobom.
 2. Striedajúci hráč sa nesmie zapojiť do hry do doby, kým vystriedaný hráč neopustí hraciu plochu.
 3. Striedanie hráčov je povolené len v dvoch organizátorom stanovených miestach, jednom pre každý tím.
 4. V prípade nesprávneho striedania je tím potrestaný žltou kartou.

6.4. Striedanie brankárov

 1. Striedanie brankára je možné len počas prerušenej hry
 2. Na striedanie brankára je nutné upozorniť rozhodcu.

6.5. Výstroj hráča

 1. Povinným základným výstrojom hráča je dres, trenírky, štulpne a obuv.
 2. Hráči jedného tímu musia na zápas nastúpiť v rovnakej farebnej kombinácii jednotlivých dielov s výnimkou brankára, ktorý musí byť farebne odlíšený od zvyšku tímu.
 3. V prípade rovnakej farebnej kombinácie oboch tímov nastúpi jeden z tímov
  v rozlišovačkách poskytnutých organizátorom. Ak nedôjde k dohode medzi tímami,
  v rozlišovačkách hrá tím uvedený v zápise o stretnutí ako hosťujúci.
 4. Hráč nesmie mať na výstroji ani na sebe nič, čo by mohlo byť nebezpečné pre neho alebo pre iných hráčov (vrátane akýchkoľvek druhov šperkov alebo iných ozdobných predmetov).
 5. Organizátori nedoporučujú hrať s okuliarmi.
 6. Všetci hráči hrajú na svoje vlastné riziko a zodpovednosť.
 7. Je zakázané hrať v kopačkách s kovovými kolíkmi!
 8. Organizátori odporúčajú ako ideálnu obuv turfy, prípustné sú aj tzv. lisovky
 9. Hráč s nepovolenou obuvou bude z ihriska vykázaný a potrestaný žltou kartou.
7. SYSTÉM SÚŤAŽE
 1. Interliga sa hrá jednokolovým/dvojkolovým systémom (v závislosti od počtu prihlásených tímov) každý s každým. Víťaz je známy po poslednom kole.
 2. Hracími mesiacmi sú november až február, hracími dňami sobota, v prípade potreby aj nedeľa.
 3. Víkend po poslednom kole je na programe Turnaj o pohár OŠK, ktorý sa hrá vyraďovacím play-off systémom na jeden zápas. Účasť interligových tímov na turnaji je povinná.

7.1. Zástupcovia tímov

 1. Tímy počas súťaže zastupujú kapitáni, ktorí sú pre organizátora Interligy kontaktnými osobami. Organizátor bude o všetkých novinkách či zmenách informovať priamo kapitánov a tí sú povinní o nich oboznámiť svoj tím. Dohoda s kapitánmi je rozhodujúca a žiadne iné protesty sa neakceptujú.

7.2. Zmena termínu stretnutí

 1. Tímy majú počas súťaže právo odložiť, alebo predohrať si zápas, maximálne však jedenkrát. V prípade požiadavky na zmenu termínu je kapitán tímu povinný informovať o tom organizátora najneskôr do pondelka príslušného týždňa, v ktorom sa má kolo odohrať. Súčasťou požiadavky je návrh na nový termín stretnutia.
 2. Ak jeden z tímov s odkladom, alebo termínom dohrávky nesúhlasí, právo rozhodnúť má organizátor.
 3. Potvrdenie, či zamietnutie požiadavky na zmenu termínu stretnutia obdrží kapitán tímu najneskôr v stredu pred príslušným kolom súťaže.

7.3. Hranie v prípade nepriaznivých podmienok

 1. Organizátor má výsostné právo rozhodnúť o hraní, či nehraní zápasu v prípade nepriaznivých podmienok.

7.4. Poradie tímov

 1. Poradie tímov v súťaži určuje bodový zisk zo všetkých odohraných stretnutí. Boduje sa systémom: víťazstvo – 3 body, remíza – 1 bod, prehra – 0 bodov. O priebežnom poradí v tabuľke rozhodujú body a lepšie celkové skóre.
 2. O konečnom poradí v tabuľke rozhoduje väčší počet bodov:

Pri rovnosti bodov 2 mužstiev:

a) vzájomný zápas
b) väčší rozdiel strelených a obdržaných gólov
c) viac strelených gólov
d) viac víťazstiev
e) nový zápas

                Pri rovnosti 3 a viac mužstiev:

a) minitabuľka vzájomných zápasov
b) väčší počet bodov zo vzájomných zápasov
c) väčší rozdiel strelených a obdržaných gólov zo vzájomných zápasov
d) viac strelených gólov zo vzájomných zápasov
e) viac víťazstiev
f) nový zápas

8. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

8.1. Zahájenie hry

 1. Rozohráva mužstvo, ktoré vyhralo žreb.
 2. Hra je zahájená v momente dotyku rozohrávajúceho hráča s loptou.
 3. Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom.
 4. Protihráč musí byť od stredového bodu vzdialený minimálne 3 metre.

8.2. Rohový kop

 • Roh sa zahráva, ak sa lopta odrazí od brániaceho hráča, alebo brankára a dotkne sa sita za bránou
 • Rohové územie je označené myslenou čiarou s asi metrovým štvrťkruhom.
 • Pri zahrávaní musia všetci hráči stáť vo vzdialenosti minimálne 3 metre od lopty.
 • Lopta pri rozohrávaní musí byť v pokoji, ak nie je, rozhodca nariadi opakovanie rohu. V prípade opakovaného nedodržania prisúdi loptu brankárovi k rozohrávke od brány.
 • Roh sa berie ako nepriamy voľný kop, takže gól priamo z rohu neplatí. V takomto prípade sa v hre pokračuje kopom od brány.

8.3. Aut

 • Aut sa zahráva, ak sa lopta odrazí od hráča, alebo brankára a opustí hraciu plochu ponad mantinel.
 • Vhadzuje sa z miesta, v ktorom lopta hraciu plochu opustila.
 • Aut sa do hry vhadzuje rukami.
 • Protihráč musí byť vo vzdialenosti najmenej 3 metre.

8.4. Pokutový kop

 • Priestupky v pokutovom území sa trestajú pokutovým kopom a trestom za dané previnenie.
 • Všetci hráči pri zahrávaní stoja za loptou mimo pokutového územia.
 • Brankár sa pohybuje len na bránkovej čiare, až pokiaľ nie je pokutový kop zahraný.
 • Hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhýkrát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč.
 • Lopta je v hre, keď sa pohne vpred.

8.5. Priamy voľný kop

 • Priamy voľný kop (PVK) sa píska sa v prípade, že sa hráč dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a rozhodca ho vyhodnotí ako nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

a) kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,
b) podrazí protihráča, alebo sa o podrazenie snaží,
c) strčí, vrazí alebo skočí do protihráča nebezpečným spôsobom,
d) napadne protihráča zozadu,
e) udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,
f) opľuje protihráča,
g) priamo ohrozí protihráča sklzom (pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera, je sklz dovolený – napríklad pri snahe zabrániť lopte na ceste do prázdnej brány), nebezpečné hranie sklzom je potrestané žltou kartou,
h) neprimerane, respektíve nebezpečne napáda protihráča pri mantineli, respektíve ho o mantinel narazí,
i) úmyselne zahrá rukou,
j) pri väčšom počte hráčov na ihrisku, než je povolené.

 • PVK je zahrávaný z miesta priestupku.
 • Z PVK možno dosiahnuť gól aj bez dotyku iných hráčov.
 • Hráči súpera pri zahrávaní PVK stoja vo vzdialenosti najmenej 3 metre od lopty.
 • Lopta musí byť v pokoji a do hry je uvedená nohou.
 • Pri rozohrávaní PVK môže zahrávajúci hráč zdvihnutím ruky požiadať rozhodcu o premeranie vzdialenosti hráčov súpera od lopty. Následne rozohráva kop až na znamenie rozhodcu. V opačnom prípade je možné rozohrať kop aj bez znamenia rozhodcu.

8.6. Nepriamy voľný kop

 • Nepriamy voľný kop (NVK) sa nariaďuje v prípade, že sa hráč dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

a) hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorú už drží brankár),
b) atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,
c) bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,
d) nie je v kontakte s loptou, no úmyselne bráni súperovi v hre,
e) vstúpi pri striedaní na hraciu plochu skôr, ako ju striedaný hráč opustí,
f) vstúpi na hraciu plochu mimo stanovené miesto pre striedanie,
g) slovne alebo gestami prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
h) dopúšťa sa nešportového správania (napr. sa snaží zmiasť protihráča výkrikmi),
i) používa na ihrisku neslušné či hanebné slová či už k sebe, alebo iným osobám,
j) odmieta si po upozornení rozhodcu upraviť výstroj,
k) v prípade vyzutia obuvi pokračuje v hre bez nej,
l) dopustí sa priestupku, ktorý nie je vyššie spomenutý, no spôsobí prerušenie hry rozhodcom za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,
m) v prípade, že hráč nahrá loptu svojmu brankárovi časťou nohy pod kolenom a ten ju chytí do rúk, tzv. „malá domov“.

 • NVK je zahrávaný z miesta priestupku.
 • Z NVK možno dosiahnuť gól len po dotyku minimálne jedného spoluhráča.
 • Hráči súpera pri zahrávaní NVK stoja vo vzdialenosti najmenej 3 metre od lopty.
 • Lopta musí byť v pokoji a do hry je uvedená nohou.
 • Pri rozohrávaní NVK môže zahrávajúci hráč zdvihnutím ruky požiadať rozhodcu o premeranie vzdialenosti hráčov súpera od lopty. Následne rozohráva kop až na znamenie rozhodcu. V opačnom prípade je možné rozohrať kop aj bez znamenia rozhodcu.

8.7. Kop od brány („päťka“)

 • V prípade, že sa lopta dotkne siete za bránou po dotyku od protihráča, rozohráva loptu od brány brankár
 • Brankár rozohráva loptu nohou zo zeme v priestore pokutového územia
 • V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou.
 • Lopta môže po rozohrávke brankára prekročiť stredovú čiaru bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. Platí to nielen pri kope od brány, ale aj rozohrávke nohou, či rukou počas hry
 • Z kopu od brány je možné dosiahnuť gól.

8.8. Malá domov

 • Brankár môže chytiť loptu do rúk len po prihrávke časťou tela od kolien nahor, alebo pri neúmyselnej prihrávke alebo odraze.
 • Pravidlá nedovoľujú, aby si brankár po prihrávke svojho hráča loptu narazil o mantinel a potom ju chytil do rúk. V takomto prípade sa píska malá domov a nariadi sa nepriamy voľný kop.

8.9. Gól

 • Gól sa dosiahne vtedy, ak lopta úplne (celým objemom) prejde za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a brvnom. V sporných prípadoch rozhoduje o góle rozhodca.

8.10. Postavenie mimo hry

 • Pravidlo o postavení mimo hry (ofsajde) neplatí.

8.11. Tresty

 • Dôrazne zakázané sú sklzy ohrozujúce protihráča, nebezpečná hra na zemi, narazenie na mantinel, nebezpečná hra pri mantineloch, hrubé a zákerné fauly a akékoľvek prejavy nešportového správania.

8.12. Žlté karty

 • Neprípustné je hrubé a vulgárne správanie (slovne i gestom) voči hráčom, rozhodcom, či organizátorom, bez ohľadu, či ide o hráča na hracej ploche alebo na hráčskej lavičke. Takéto správanie sa trestá žltou kartou, vylúčením hráča na 2 minúty a oslabením mužstva o tohto hráča počas tejto doby. Po ulynutí trestu môže hráč pokračovať v hre.
 • Rovnako žltou kartou a trestom na dve minúty je potrestaný hráč v prípade zlého striedania, tímom vybraný hráč v prípade, že tím má pri striedaní na hracej ploche viac hráčov, ako je pravidlami povolené, za zdržiavanie hry, nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri štandardných situáciách, pri nedodržaní pravidiel o výstroji, či obuvi, svojvoľné opustenie hracej plochy, či v prípade zákroku, ktorý rozhodca posúdi ako nie natoľko nebezpečný, aby bolo nutné potrestať ho červenou kartou.
 • Ak potrestaný tím inkasuje v čase oslabenia gól, môže sa potrestaný hráč okamžite vrátiť do hry a presilovka končí.
 • V prípade, ak žltú kartu dostane brankár, je možné, aby si trest za neho odpykal iný hráč z tímu.
 • Počet hráčov tímu na hracej ploche pritom nemôže klesnúť pod povolený minimálny počet (4+1).
 • V prípade, že v čase trestu hráča bude udeľená žltá karta ďalšiemu hráčovi z rovnakého tímu, tento hráč musí opustiť hraciu plochu na 2 minúty, avšak môže ho nahradiť náhradník tak, aby bol zachovaný minimálny počet hráčov na ihrisku (4+1). Dve minúty sa následne nastavia k zostávajúcemu času v oslabení.
 • Ak tím nemá dostatok náhradníkov a napomenutie hráča ŽK by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, napomenutý hráč môže zostať na ihrisku a čas v oslabení sa nastavuje.

8.13. Červené karty

 • Hráčovi bude udelená červená karta za hrubý faul v pokutovom území, za hrubý faul mimo pokutového územia, pri úmyselnom hraní rukou v pokutovom území, ak zabráni gólu v pokutovom aj mimo pokutového územia, ak zabráni vyloženej šanci, za stiahnutie protihráča vo vyloženej šanci a pri ďalších previneniach.
 • Červená karta môže byť udelená aj náhradníkovi v prípade, že zmarí vyloženú príležitosť, alebo dosiahnutie gólu, používa pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky a/alebo gestá na iné osoby.
 • Červenú kartu udelí rozhodca hráčovi aj v prípade, že mu v zápase udelí druhú žltú kartu.
 • Tím, ktorého hráč dostal červenú kartu, hrá 2 minúty v oslabení, potrestaný hráč už nemôže až do konca zápasu zasiahnuť do hry. Tento hráč je povinný bez zbytočných prieťahov opustiť hraciu plochu a až do konca stretnutia sa nemôže zdržiavať ani v priestore hráčskej lavičky.
 • Ak potrestaný tím v oslabení inkasuje gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iným hráčom a počas celej doby trestu hrá v oslabení.
 • Ak tím nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného tímu pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.
 • Hráč, ktorý v priebehu súťaže nazbiera dve červené karty, má v ďalšom stretnutí automaticky zákaz štartu.
 • V prípade treťej červenej karty v priebehu jedného ročníka, je štart hráča v ďalších zápasoch automaticky zakázaný.
 • Každé vylúčenie hráča je pokutované podľa Sadzobníka pokút.

8.14. Červené karty za napadnutie

 • Červenú kartu udelí rozhodca aj v prípade neprípustného správania a napadnutia rozhodcu, hráča alebo organizátora. Za napadnutie sa považuje aj vytrhnutie píšťalky, alebo karty, úmyselné nakopnutie lopty do rozhodcu, alebo hodenie cudzieho predmetu do rozhodcu.
 • V takomto prípade sa postupuje ako v bodoch 8.49. až 8.53.
 • V prípade červenej karty za napadnutie si organizátor vyhradzuje právo udeliť hráčovi dodatočný trest vyšší ako jeden zápas, maximálne však do výšky troch zápasov.
 • V prípade tretieho vylúčenia v priebehu jedného ročníka, je štart hráča v ďalších zápasoch automaticky zakázaný.
 • Vylúčenie hráča je pokutované podľa Sadzobníka pokút.

8.15. Inzultácia

 • Absolútne neprípustné je fyzické napadnutie hráča, rozhodcu alebo organizátora, (oplácanie, pľuvanie, udretie, kopnutie, sotenie,…) a iné hrubé nešportové správanie! Takéto správanie sa trestá okamžitým ukončením zápasu a kontumáciou výsledku v neprospech tímu, ktorý sa prehrešku dopustil
 • Hráč, ktorý sa dopustil fyzického napadnutia, je s okamžitou platnosťou vylúčený do konca súťaže!
 • Hráč je povinný zaplatiť pokutu podľa Sadzobníka pokút.

8.16. Kontumácie
Zápas je kontumovaný v prípade, že:

 • Tím na stretnutie nenastúpi,
 • Tím na stretnutie nastúpi po skončení čakacej doby,
 • Za tím nastúpi hráč, ktorý nie je na jeho súpiske,
 • Počet hráčov tímu klesne pod minimálny povolený počet,
 • Dôjde k predčasnému ukončeniu stretnutia zo strany rozhodcu z dôvodu inzultácie.
 • Tím je za kontumáciu povinný zaplatiť pokutu podľa Sadzobníka pokút.

8.17. Vylúčenie zo súťaže

 • Tím je automaticky vylúčený zo súťaže v prípade, že mu z rôznych dôvodov boli skontumované tri zápasy
 • Jeho dovtedajšie výsledky sú anulované
 • Tím je za vylúčenie povinný zaplatiť pokutu podľa Sadzobníka pokút.

8.18. Ďalšie

 • V prípade kontumácie zápasu získava víťazný tím do tabuľky skóre 3:0 a 3 body, strelci gólov do štatistík nevstupujú
 • V prípade, že je zápas ukončený predčasne (minimálne však musí byť odohraný polčas) a rozdiel v skóre je vyšší ako o tri góly, zostáva výsledok aj po kontumácii v platnosti a strelci gólov sa evidujú v štatistikách

SADZOBNÍK POKÚT

Vylúčenia

 • červená karta: 5 eur (stop hráča s 2. ČK na min. 1 zápas)
 • červená karta (inzultácia): 20 eur (stop  hráča do konca sezóny) a odpočet 3 bodov

Nenastúpenie na zápas / kontumácie

 • nenastúpenie na zápas (bez ospravedlnenia): 10 eur a odpočet bodu / zápas
 • kontumácia stretnutia (pokles hráčov pod min. počet, neskorý nástup, neoprávnený štart hráča): 10 eur / zápas
 • vylúčenie zo súťaže po 3 kontumáciách: 20 eur (navyše k pokutám za kontumácie)

Nedelegovanie rozhodcu

 • tím nedeleguje rozhodcu a ani to vopred neoznámi: 10 eur / zápas
 • tím oznámi, že nedeleguje rozhodcu, no nenájde náhradu: 5 eur / zápas
 • tím oznámi, že nedeleguje rozhodcu, no nájde náhradu: 0 eur / zápas

Turnaj

 • nenastúpenie tímu na Turnaj o pohár OŠK: 10 eur


Organizátor si vyhradzuje právo v prípade vážnych porušení pravidiel udeľovať dodatočné tresty tak hráčom, ako aj tímom.

V Smoleniciach dňa 1.11.2016 (posledná aktualizácia 7.11.2016)