Detské ihrisko – informácie

Vážení návštevníci,

detské ihrisko bolo vybudované a dané do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť.


Pre príjemný a ničím nerušený pobyt Vašich detí i ďalších návštevníkov Vás žiadame o dodržiavanie
podmienok tohto návštevného poriadku. Jednotlivé prvky ihriska sú určené pre deti od 3 do15 rokov.
Deti do 6-tich rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

                                                         Dbajte na bezpečnosť detí!

Vstup na ihrisko je na vlastné riziko. Ihrisko nepoužívajte, pokiaľ je zariadenie šmykľavé a  vlhké,
namrznuté, je na ňom porucha alebo je inak viditeľne poškodené!

Na ihrisku platí zákaz:

• poškodzovania a znečisťovania priestoru, zariadenia a vybavenia,
(v prípade poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladovvynaložených na opravu),

• vjazdu motorových vozidiel,

• vstupu so psami a inými zvieratami na zariadenia a herné komponenty,

• fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, konzumácie alkoholu a omamných látok,

• konzumácie jedla a pitia na herných komponentoch,

• nosenia ostrých predmetov na herné komponenty,

• stanovania,

• organizovania propagačných či reklamných akcií bez povolenia prevádzkovateľa ihriska.


Návštevník je povinný:

• rešpektovať návštevný poriadok a pokyny prevádzkovateľa ihriska,

• správať sa slušne tak, aby neohrozoval sám seba ani ostatnýchnávštevníkov,

• dodržiavať čistotu, akúkoľvek poruchu, alebo poškodenie zariadenia okamžite nahlásiť správcovi.

Porušenie pravidiel stanovených týmto návštevným poriadkom je priestupok
a je možné za takéto porušenie vykázať návštevníka z areálu.

Tiesňové volania:
IZS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia SR 158

Prevádzkovateľ: OŠK Smolenice, Zámocká 14, 919 04 Smolenice – kontaktné informácie OŠK Smolenice